Laserfiche Public Portal
<br />SỞ THỦY CỤC OTAY <br />HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHÍNH SÁCH <br /> <br />Tiêu đề Số <br />Chính Sách <br />Ngày <br />Thông qua <br />Ngày <br />chỉnh sửa <br />NGƯNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC CHO NHỮNG TÀI KHOẢN <br />KHÔNG TRẢ ĐÚNG KỲ HẠN <br /> 54 1/1/2020 <br /> <br /> <br />Trang 7 trong 8110 <br />I. MỤC ĐÍCH <br />Chính Sách Ngưng Dịch Vụ Cấp Nước Dành Cho Những Tài Khoản Không Trả <br />Đúng Kỳ Hạn (hoặc Chính Sách) này được lập để tuân thủ pháp luật về <br />quy trình ngưng dịch vụ cấp nước cho những khách hàng dân cư do không <br />thanh toán hóa đơn nước của mình như được đòi hỏi bởi Bộ Luật Chính <br />Quyền § 60370 và những phần tiếp theo và Bộ Luật Sức Khỏe Và Sự An <br />Toàn § 116900 và những phần tiếp theo. (Dự Luật Thượng Viện Tiểu <br />Bang California Số 998). <br /> <br />II. THÔNG TIN CƠ BẢN <br /> <br />Dự Luật Thượng Viện Số 998 của California quy định một hệ thống nước <br />đô thị hoặc cộng đồng cung cấp nước cho hơn 200 điểm kết nối dịch vụ <br />phải có chính sách bằng văn bản dành cho quy trình ngưng dịch vụ cấp <br />nước cho dân cư vì không thanh toán hóa đơn. Trong trường hợp hóa đơn <br />nước của khách hàng không được trả theo đúng kỳ hạn, Sở Thủy Cục sẽ áp <br />dụng Chính Sách này để thu tiền từ những tài khoản không trả đúng kỳ <br />hạn, bao gồm việc thông báo, chuyển nhượng chi phí, và ngưng dịch vụ. <br />Để bàn thảo những lựa chọn hầu tránh bị ngưng dịch vụ cấp nước do <br />không thanh toán hóa đơn theo các điều khoản của chính sách này hãy <br />liên lạc với Sở Thủy Cục qua điện thoại ở số (619) 670-2222. <br /> <br />III. CHÍNH SÁCH <br /> <br />ĐƯA RA BẢN KÊ CHI PHÍ, NGÀY ĐÁO HẠN, VÀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THANH TOÁN <br />BẢN KÊ CHI PHÍ CHO DỊCH VỤ CẤP NƯỚC <br /> <br />A. Đưa Ra Bản Kê Chi Phí Cho Dịch Vụ. Bản kê chi phí cho dịch <br />vụ cấp nước hoặc những chi phí khác sẽ được gởi qua đường <br />bưu điện hoặc xuất trình ngay khi có thể thực hiện được sau <br />khi đồng hồ đo nước đã được đọc và những chi phí có thể áp <br />dụng đã được xác định. <br /> <br />B. Ngày Đến Hạn Thanh Toán. Mỗi bản kê chi phí được đưa ra bởi <br />Sở Thủy Cục cho những chi phí đó sẽ đến hạn và phải được <br />thanh toán vào ngày gởi bản kê chi phí cho khách hàng hoặc <br />ngày xuất trình bản kê chi phí bằng phương pháp khác. <br /> <br />C. Ngày Cuối Cùng Để Trả Tiền. Tất cả chi phí trong mỗi bản kê <br />chi phí phải được thanh toán vào hoặc trước ngày cuối cùng <br />để trả tiền như được trình bày trong bản kê chi phí, ngày đó <br />sẽ là tối thiểu 20 ngày niên lịch sau ngày bản kê chi phí