Laserfiche Public Portal
<br />OTAY WATER DISTRICT <br />PATAKARAN NG BOARD OF DIRECTORS <br /> <br />Paksa Policy <br />Number <br />Petsa na <br />Pinagtibay <br />Petsa na <br />Binago <br />PAGTIGIL NG SERBISYO NG TUBIG NG MGA <br />ACCOUNT NA DELINGKUWENTE <br /> 54 1/1/2020 <br /> <br /> <br />Page 1 of 9 <br />I. LAYUNIN <br />Itong Patakaran na Pagtigil ng Serbisyo ng Tubig ng mga <br />Delingkuwenteng Account (Patakaran) ay pinagtibay upang sundin ang mga <br />batas tungkol sa pagtigil ng serbisyo ng tubig para sa mga residensyal <br />na kostumer dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang bayarin sa tubig na <br />kailangang bayaran batay sa Government Code § 60370 et seq. at Health <br />& Safety Code § 116900 et seq. (California Senate Bill No. 998). <br /> <br />II. BACKGROUND <br /> <br />Ang California Senate Bill No. 998 ay nangangailangan ng urban <br />osSistema ng tubig ng komunidad, na nagsu-supply ng tubig sa mahigit <br />na 200 na koneksyon ng serbisyo, na magkaroon ng nakasulat na <br />patakaran na nagpapatibay ng pagtigil ng residensyal na serbisyo ng <br />tubig dahil sa hindi pagbabayad. Kung sakaling naging delingkuwente <br />ang bayarin ng tubig, gagamitin ng Distrito ang Patakarang ito upang <br />mangolekta ng mga account na delingkuwente, pati na rin ang mga <br />pagpapaunawa, pagdagdag ng mga bayad, at pagtigil ng serbisyo. Ang <br />Distrito ay maaaring tawagan sa telepono sa 619)670-2222 para <br />talakayin ang mga opsyon para maiwasan ang pagtigil ng serbisyo ng <br />tubig dahil sa hindi pagbabayad sa ilalim ng mga tema ng patakaran na <br />ito. <br /> <br />III. PATAKARAN <br /> <br />PAGPAPADALA, TAKDANG PETSA NG PAGBABAYAD, AT HULING PETSA NG PAGBABAYAD <br />NG STATEMENTS NG MGA BAYARIN PARA SA SERBISYO <br /> <br />A. Pagpapadala ng mga Statements. Ang mga statements para sa <br />serbisyo ng tubig o iba pang mga singil ay ipadadala sa <br />koreo o ibibigay sa pinakamadaling oras pagkatapos na <br />basahin ang metro ng tubig at lahat ng mga naaangkop na <br />bayarin ay nabasa na. <br /> <br />B. Takdang Petsa ng Pagbabayad. Ang bawat isang statement na <br />ipinadala ng Distrito para sa mga bayarin ay nakatakda at <br />dapat bayaran sa petsa ng pagpapadala sa koreo o ibang <br />paraan ng pagbibigay sa kostumer. <br /> <br />C. Huling Petsa ng Pagbabayad. Lahat ng bayarin sa bawat isang <br />statement ay dapat bayaran sa o bago sa huling petsa ng <br />pagbabayad na nakasulat sa statement, na dapat ay hindi <br />lalampas ng 20 araw ng kalendaryo kasunod ng pagpapadala sa <br />koreo o pagbigay ng statement sa kostumer. <br />